RxAndroid 学习3部曲之二系统默认的观察者模式

  |   0 评论   |   1,976 浏览

  这篇文章主要讲用系统默认的观察者模式实现:

  废话不多说,直接看代码:

  被.png

  观察者.png

  最后测试:

  test.png

  打开控制台可以发现:

  console.png

  被观察者的变化是:1->2->2->3->4

  观察者的变化是:1->2->3->4

  相信到了这里,你一定对RxAndroid充满兴趣了,请看下篇。

                                              by  猿码阁

  >